De Richter

De menselijke bewustmakingzetel is geschapen om een geïndividualiseerde Gedachte-Richter te ontvangen. Die toebedeelde God-Geest-Natuur woont werkelijk en vrijwillig in het denkend mechanisme van de ziel-mens maar is er geen organisch deel van. Indirect en niet hekend communiceert de Richter voortdurend met zijn menselijk subject, vooral tijdens de sublieme ervaringen van eerbiedig contact tussen de menselijke intellectuele bewustheid en haar geest-dimansie in het bovenbewuste.

Het brein van mens en dier (de hersenen) verzekert de mogelijkheid tot concreet-denken uit de waarneming. (het verstandelijk begrijpend-denken, het leggen van verbanden)

Het menselijk abstraherend-denken, het ‘scheppende’ denken van voornemen en van idee met het oordeelkundig- en discursief-denken gebeurt in de hersenen; het kosmisch- en het bezinnend-denken gebeurt met het menselijk hart (de inborst). Kiezen wij bewust om te willen samenwerken met de tegenwoordige Richter in ons dan worden wij rechtstreeks en in de juiste mate voorzien van Geest-licht dat ons helderinzicht verschaft.Illuminatie zet nog meer aan tot persoonlijjke bezinning.

De Richter vestigt zich in het menselijk brein van zodra één van Zijn kinderen de geschiktheid vertoont en kiest tussen de opborrelende waarden van het goede en het potentiële kwade. Hij ontmoet er het tegenwoordig individuelle ziel-concept. Uit deze ontmoeting komt de ziel-identitiet onmiddellijk tot aanzijn. De Richter kent en registreert deze potentieel onsterfelijke identiteit. Die Geest-natuur van God heeft nu weet van de gehele intieme natuur van zijn object en houdt zich enkel bezig, beslissingen te stimuleren en te vermeerderen. Hij loodst de mens, die dat daadwerkelijk wilt en ervoor kiest, naar een Godgelijke natuur.

De geestinvloed van de Richter bestaat uit justeren. Hij tracht bij ieder mens de creatieve denkbeelden en het oordeelkundig- en discursief denkvermogen zo te richten dat het persoonlijk voornemen, de eigen idee, de individuele mening in overeenstemming komen met ware kosmische waarden. Het kosmisch- en bezinnend-denken doen idealen oprijzen.

Onze veranderende en steeds voorbijgaande emoties van vreugde en triestheid zijn pure menselijke en materiele reacties, eigen aan ons psychisch intern klimaat en aan onze materiele omgeving. De sublieme Mentor zou graag onze angsten omvormen tot gevoelens van liefde en vertrouwen maar Hij kan het enkel scheidsrechterlijk en mechanisch. Hij ontslaat ons niet, energetisch te hoeven te denken, te redeneren en te overwegen. (zie “Het Urantia Boek” uitgever Urantia Fondation USA ISBN 90-9011151-4 Verhandelingen 107-108-109-111 Pagina’s1176 tot 1224)

Wanneer wij er toe komen deze Vriend bewust te verwelkomen als Wie, Wat en Hoe Hij is, dan gebruikt die inwonende echt-genoot dit in de geest ontwikkeld hendel, voor het bewerkstelligen van een sublieme mentale vrede en een prachtig rustige geest. Om concreet deinhoudelijke waarde van onze (potentieel onsterfelijke)ziel-identiteit progressief te laten toenemen, is het aangewezen om een elektromagnetisch veld met krachtige activiteiten van morele draagwijdte te realisern. Dit laat zich goed verenigen met een onbezorgd en blijmoedig leven en met een geslaagde, eervolle loopbaan op aarde. De mens kan aldus bewust de harmonie met de Richter doen toenemen.

Wanneer wij ons bevrijden uit de boeien der angst, wanneer wij waardig en waarlijk vertrouwen zijn, leveren wij letterlijk het psychisch houvast waar de Richter op kan steunen om onze identiteit (de ziel) te verheffen.

Mensen kunnen voortgang maken in het goede (liefde en dienstbaarheid) en het mooie (barmhartigheid) om het waarlijke ware (voorzienigheid) nog beter te leren kennen. Dit alles wordt geopenbaard doorheen ons karakter, ons gedrag en onze houding wat in zich de uiting van onze inborst openbaart, ons “zijn” is.

Het is wat de persoon zoekt te begrijpen en welke inspanning hij zich toemeet om te gelijken op, dat zijn ontwikkeling bepaalt.

“Goede leerlingen verheffen zich tot een hoger niveau”

Met de hulp van de bewustzijn-bijstand van eerbiedig ontzag en erkennend vereren en de bewustzijn-hulp&bijstand van wijsheid en toepassingsweten, bestuurt de menselijke bewustheid met nauwgezetheid, het energetische- (elektrische) en het elektrochemische systeem (elektronische).

Doch weet, fysische vergiften hebben een sterk remmende werking op de pogingen van de Richter om menselijke bewustheid te verheffen. mentale vergiften zoals vrees, boosheid, afgunst, jaloezie, achterdocht en onverdraagzaamheid, werken de vooruitgang tegen van de in de geest evoluerende ziel.

Zelfs wanneer onze voeten de materiële paden van aardse inspanningen afschuimen, is het lonend samen te werken met de Richter, om overpeinzingen uit de geest te laten voortkomen en zo de ziel (onze identiteit) in grootte van betekenis te laten vorderen

Hierna kan je nog lezen wat wij onder “Het geloofsvertrouwen” verstaan. Klik hierop