De bewustzijn-hulp en bijstand van eerbiedig ontzag voor het oorzakelijke

Deze hulp laat ons toe te weten wat bovenzinnelijk is om ermee een band te kunnen opbouwen wat transcendentaal- en religieus-weten is.

Hier schrijft Denise.

“Ik merk dat er een voortdurende verandering is in de cultuur van het betuigen van eerbied. Mensen uiten zich op zedelijk- en geest-vlak, tegenover zichzelf en tegenover de andere levende wezens, zeer verschillend. Ieder individu is uniek.

Ikzelf eerbiedig met een intense genegenheid de mij omringende levende- en levendige natuur alsook het mij geschonken leven. Het is zelfs het voorwerp van mijn oprechte erkentelijkheid. Ik bewonder de durende volmaaktheid van een schepping-techniek die schepping-lichamen en schepselen werkelijk laten bestaan.

Het schepping-idee is voor mij evident. (Ik kan, datgene wat aan de oorzaak ligt van het ontstaan van het alles, niet zien als een ding, als een iets. Dingen leven niet, net als een louter materieel iets, niet levendig is. Dingen kunnen niet zelfstandig denken. Een louter materieel iets denkt evenmin uit zichzelf. Met de, mij omringende, andere levende wezens ben ik beschoren met een aardse levensduur. In het verloop van de tijd heb ik ervaren dat de Schepper van het alles mij in staat heeft gesteld tot de daad van het concreet-, abstraherend- creatief- en oordeelkundig-denken. Hij laat mij vrijelijk toe, te kunnen bewust kiezen [het discursief-denken] voor de weg van het eeuwigdurend leven)

Ik ken oprecht waarde toe aan het bestaand oorzakelijk verband tussen mijn zijn en de Universele Vader (de Alwijze Bron). Hij (Zij) heeft de mogelijkheid en het vermogen (in al hun facetten) voorzien opdat ik voor altijd als een persoonlijk ‘zijn’ zou kunnen leven.

Ik hou van deze prachtig conceptuele Bedenker (scheppende). Zijn gewild oorzakelijk voornemen heeft het mij mogelijk gemaakt om voor Hem te kiezen. Ik draag Hem in mijn hart.

Mijn erkennend aanbidden vervullen mijn daden. Ik verwerf maturiteit door het ervaren van Zijn onvoorwaardelijke liefde. Hij laat mij toe om perfect-isme te bewaarheden. Alles is, zoals ik het bekijk, planmatig tot in de perfectie ontworpen en voor continuïteit georganiseerd. De Alwijze Bron, dat ik persoonlijk de Universele Vader noem, aanbid ik. Ik voel mij a priori in het kernvermogen opgenomen (transcendentaal). Het is mijn religieus weten voor het aangaan van een persoonlijke band met de Universele Vader (God). Ik heb met Hem een gewilde verbintenis.”

Het aanbidden van geheiligde dingen verscheen vóór de mens zich een beeld kon vormen van de onderlinge relatie tussen Hemel en Aarde.
Het primitieve ontzag was geheel gestoeld op de omstandigheden van associatie. De heilig verklaarde voorwerpen waren elementen uit de natuur binnen het handbereik. (stenen, bomen, etc.)

Wanneer aanbidding boven deze elementen uitstijgt, wordt het ontzaglijk erkennend aanbidden. Dergelijk waarde toekenning vanuit het ontzag, bereikt ‘voor waar’ echte wortels van standvastigheid.

Ieder mens, waar ook op de planeet, kan op zekere dag, verwonderd of uit vrees, in een verbazingwekkend moment terecht komen. Zoiets gaat gepaard met de plotse bewustheid van kleinheid en nietigheid tegenover iets dat groter is dan onszelf. Dit gelukzalig of uit vrees ingegeven besef is wat wij eerbiedig ontzag noemen. Mogen wij hier aldus beweren dat een ‘uitnodigende push’ boven onze menselijke horizon drijft?

De werkzame kracht van de bewustzijn-hulp&bijstand van eerbiedig ontzag en erkennend aanbidden is de drijfkracht tot ‘religare’ (Latijns woord voor band), de drijfkracht tot een gevoel voor verbintenis met het ontzagwekkende. Is dit het ondoorgrondelijk mysterie van het eeuwigdurend levend bestaan?

De wortels van religie liggen niet in de hersenen, ze bevinden zich in het hunkerende hart. (de inborst)

Zonder die push-klik, waarvan juist sprake, kunnen wij de Alwijze Bron niet leren kennen.

Dank je wel dat U de mensheid heeft voorzien van de bewustzijn-hulp&bijstand van eerbiedig ontzag zodat elk individu, die intuïtieve, in het hart gevoelde bewustmaking tot bewustheid kan laten overgaan.

Mensen kunnen, indien zij dat willen, ingaan op de roep vanuit het universum, door te erkennen dat zij niet zelf aan de oorsprong liggen van hun levend bestaan, noch van hun lichaam, noch van hun bewustheid van oriëntatie en intuïtief weten, van begrijpen, van handelen, van weetgierigheid en van associatief weten.

Zodra er aan de feiten van ons mens-zijn, waarde wordt toegekend, wordt de keuze voor transcendentaal weten (bovenzinnelijk weten) mogelijk. Om te komen tot het opbouwen van een band met de Bedenker, de Ontwerper en Realisator van het levend lichaam, met daarin de gift van het mechanisme van bewustmaking tot bewustheid en de donatie van de vrije wil, hebben mensen het recht (aldus geen verplichting), een verbintenis aan te gaan.

Mensen kunnen zich

  • oriënteren naar de Bron van het alles en intuïtief weten dat dit goed is
  • een begrip vormen van de Bron van het alles, zij kunnen de schoonheid ervan begrijpen
  • met daadkracht in actie zetten, zoals de liefde van de Bron van het alles dat onophoudelijk doet
  • geroepen voelen om de Bron van het alles te willen leren kennen, om het waarlijke ware te ontdekken
  • openstellen om met de Bron van het alles samen te handelen, om barmhartigheid eer aan te doen.

Voor de zoeker naar geest-ontplooiing zou het wegvallen van de hulp en bijstand van eerbiedig ontzag een ware straf zijn. Hij of zij zou immers voor altijd van de Schepper afgescheiden zijn.

De relatie mens-Alwijze Bron is zeker gewild door de Schepper want de zesde adjuvat voorziet

  • een ‘heen-circuit’ waardoor ons verstand kan overgaan tot enerzijds, religare-bewustheid (dus niet in de zin van een godsdienstige) en anderzijds, tot bewustheid van het bestaan van een bovenmenselijke werkelijkheid waarvan het bestaansrecht kan worden geëerbiedigd
  • een ‘retour-circuit’ die een weg voorziet waardoor de mens zich kan richten tot de Alwijze Bron en tot hem kan spreken in een taal van erkennend aanbidden. (aanbidding is steeds het gevolg van wilskeuze) [verwar niet met de begrippen ‘verering’, adoratie; ‘vereren’, bewonderen]

Van zodra het menselijk wezen persoonlijk de bewuste keuze maakt (vrij kiest) tussen goed en kwaad wordt het ontvankelijk voor een rechtstreekse Geest-substantie uitgaande van de Universele Vader (Alwijze Bron). Hij verleent een druppel (dus allesomvattend zoals Hij is) van zichzelf. Door deze, zich in de mens bevindende, Geest-substantie wordt het voor de mens, die dit wil, mogelijk zich tot een hoger niveau te ontwikkelen.

Van zodra een persoon vrijwillig kiest voor geestgemeenschap met de Alwijze Bron gaat menselijke bewustheid over tot een verruimde menselijke bewustheid (het bovenbewuste). Deze mens-persoon wordt scheidsrechter van zijn wil en wilskeuze daar hij ertoe is gekomen, de ware spelregels te leren kennen, ze te respecteren en ze toe te passen. In het Frans spreekt men dan van “libre arbitre”, vrij vertaald, van de “scheidsrechterlijke wil”.

Wanneer eerbiedig ontzag, boven elementen uit de natuur en gelegen binnen het handbereik, uitstijgt, wil de mens overgaan tot het respectvol waarderen van datgene wat boven hem staat. Dat geeft aanleiding tot het erkennend aanbidden en het inroepen van hulp van bovenaf.

Sektarisme is een ziekte van de diverse institutionele godsdiensten.

Dogmatisme is de slavernij voortkomend uit de doctrine ontstaan uit geïnstitutionaliseerde godsdienstige geloofsopvattingen of die van een filosofie.

Doctrine is het geheel van geloof opvattende systemen, van godsdienstige principes, letterkundige of filosofische scholen, van een politiek of economisch systeem etc.

In het Frans bestaat enkel het woord ” religion”.

Het lidwoord bepaalt de zin van dit woord.

  • la religion (religie=religare): wanneer iemand een superieur principe of wezen erkent van waaruit zijn verstand, zijn moraal, zijn bestemming voortvloeit
  • une religion (godsdienst): een systeem van geïnstitutionaliseerde godsdienstige geloofsopvattingen.

Godsdienstige gezichtspunten van de verschillende geïnstitutionaliseerde geloofsopvattingen leiden tot de door de godsdienst ingestelde acties van offer en ritueel.

Het systeem van geïnstitutionaliseerde godsdienstige geloofsopvattingen verschilt geheel naargelang de gevarieerde manier waarop mensen hun geest-werkelijkheid begrijpen. Zij staat in verhouding tot het inzicht tegenover zedelijke en ethische waarden.

Religie (religare steeds van de orde van persoonlijke geest-verbondenheid) is een betekenisvolle manier om dynamisch te leven in de alledaagse realiteiten. Het is vooreerst, zich innerlijk voegen naar sociale dienstbaarheid, en daarna, een zaak van sociale dienstbaarheid.

Nu we deze moeilijke materie doorgenomen hebben kunnen we inderdaad lezen hoe “de bewustzijn-hulp en bijstand van wijsheid en toepassingsweten” werkt (klik hierop)