De bewustzijn-hulp en bijstand van wijsheid en toepassingsweten

Wijsheid vereist volgend verklaren.

Menselijke wijsheid kan worden opgebouwd door het doorlopen van leerproces, door scholing, door persoonlijk werk, door vallen en opstaan, door op het hart en het verstand beroep te doen.

Dit noemen wij het menselijk weten.

Menselijke wijsheid kan ook worden verworven door het opdoen van ervaring. Het ervarende moet worden omgezet in woord en daad, oordeelkundig en met gevoel worden aangewend, doelmatig en doeltreffend worden uitgevoerd, met steeds een voorspelbaar resultaat als gevolg.

Dit noemen wij het menselijk toepassingsweten.

Menselijke wijsheid is aldus weten en toepassingsweten.

Goddelijke wijsheid, de wijsheid van de Bron van het alles, is een scheppende activiteit die berust op het samenvoegen van verschillende ruimte-elementen, bestemd om zich samen te voegen, waardoor plots een nieuwe tijd-werkelijkheid ontstaat die zich progressief openbaart en die totaal anders is dan de elementen die werden samengebracht tot vereniging.

Goddelijke wijsheid is de schepping-techniek van de Alwijze Bron.

Gods Wijsheid, de Alwijze Bron, is wetend en weet toe te passen zonder ooit iets te hebben ervaren. Zij/Hij weet zonder ooit een methode te hebben aangeleerd hoe dingen te maken. Hij/Zij draagr in zich de precieze voorkennis van het resultaat. Zijn of Haar voornemen berust niet op voorafgaande pogingen om dat voornemen in de werkelijkheid te brengen, om het te actualiseren.

Gods Wijsheid berust op Zijn Almacht en Zijn Alwetendheid.

Menselijke wijsheid, het te bereiken doel van velen onder ons, is de resultante van een doorlopen leerproces samen met de lange beleefde ervaring. Menselijke wijsheid is een kwestie van precieze objectieve observatie en van gedetailleerde afspiegeling wat mogelijk wordt gemaakt door het mechanische van het denken.

Zoeken om te weten, is een voortdurende morele bezorgdheid.
Weten iets te doen, is van nut in het dagdagelijkse leven.
Weten hoe te zijn in alle objectiviteit, is een gedragsregel, een handelswijze.

Menselijke wijsheid is tempering en voorzichtigheid in de manier om het denken te besturen. Het geordend ruimtelijk redeneren van het verstand en het richting aangevend redeneren ingegegeven door het hart, laten ons toe om de realiteit van feiten te achterhalen om ze te analyseren zodat er kan worden ingegrepen indien nodig.

Goddelijke wijsheid ligt aan de oorsprong van openbaring. Zij unificeert de geschiedenis en schrijft alle disciplines van de kennis

 • de astronomie, sterrenkunde,
 • de biologie, zou de studie van het Leven moeten zijn
 • de chemie, scheikunde,
 • de geologie, aardkunde,
 • de fysiologie, (leer van de levensverrichtingen)
 • de fysica, natuurkunde,
 • de psychologie, zielkunde,
 • de sociologie
 • de topologie

De filosofie (wijsbegeerte) is het geheel van de vragen die de mens zich stelt over zichzelf en het onderzoek van de antwoorden die hij kan aanbrengen.

Wijsbegeerte samen met het persoonlijk wijs beheer van het onderzoek, houdt het geheel van antwoorden in zich en geeft ontegensprekelijk steeds het bestaan aan, van een alwetend persoon.

De Almacht en de Alwetendheid van de originele ene Eerste Grote Bron en Centrum doet de schepsels en de schepping-lichamen binnen een statuut treden, binnen het geheel van wetten en reglementen dewelke hun situatie bepalen. Hun inhoud en hun bestendiging is volgens een plan georganiseerd.
Ieder soort, ieder ding is een uitgewerkt idee dat de realisatie ervan voorafgaat. De revelatie is er het resultaat van.
De levende organismen bezitten “ingeboren” aanpassing aan de leefomgeving, aan de interne- en externe omstandigheden van hun bestaan.
Het stelt hen in staat te duren, te reproduceren en de ontbinding te leven.

Wat volgt verbeeldt wat hiervoor is gezegd.

 • het zaadje en de aarde zijn het uitgewerkte idee dat hun realisatie voorafgaat, Gods Wijsheid, Bron Al-Wijsheid
 • de potentiële relatie tussen het zaadje en de aarde is de resultante van de Goddelijke wijsheid, de schepping-techniek, van wat geboden wordt enerzijds en hoe het opgenomen wordt anderzijds, van wat is ontstaan uit een gelijktijdig op iets inwerken, uit een samenspel van verschillende krachten, factoren, invloeden
 • de plant die spruit uit de effectieve relatie tussen het zaadje en de aarde is de openbaring (revelatie), het resultaat van Gods Wijsheid, het zich waar maken van de Bron Al-Wijsheid, van Gods Almacht en Alwetendheid.
 • de spermatozoïde en de eicel zijn het uitgewerkte idee dat de realisatie voorafgaat, Bron Al-Wijsheid
 • de potentiële relatie tussen de spermatozoïde en de eicel is de resultante van de schepping-techniek van de wijsheid van de Bron
 • de mens en het dier die voortkomen uit de versmelting van de spermatozoïde en de eicel zijn de openbaring (revelatie), het resultaat van Gods Almacht en Alwetendheid.

Gods Almacht omvat het krachtspotentieel, Zijn Alwetendheid schept.
De Schepper, de abstracte voorstelling van een persoon of een verpersoonlijkt geheel met gemeenschappelijke eigenschappen, weet bij voorbaat.
Hij is de meest subtiele en de meest zuivere Essentie. Hij is Kracht-Idee, Initiële Energie (originele), Bron van het alles, Alwijze Wijsheid.
Zijn schepping-techniek verzekert het bestaan van tastbare en waarneembare realiteit.

De universele realiteit bestaat uit drie elementen,

 • het scheppende idee, de Alwetendheid
 • de schepping-techniek, de Almacht
 • het feitelijk resultaat, de Voorzienigheid

Dit noemen wij, wijze begeerte voor eenheid!

Deze zevende bewustzijn-hulp&bijstand verenigt in onze brein-mind de werkelijke kenniselementen voortgebracht door de zes voorgaande adjuvats.

Samen met de eerste vijf adjuvats verenigt hij bijeengebrachte wereldlijke kenniswerkelijkheden. Dit proces tot wijsheid wordt gecummuleerd weten met het oog op, een eventuele toepassing van dit weten.

Om dingen te verstaan is de bewustzijn-hulp&bijstand van begrijpen voldoende.

Wil men in het leven vooruitgang boeken die progresiviteit gaande houdt voor de civilisatie van de mens en de mensheid,dan is de hulp van wijsheid en toepassingsweten onotbeerlijk. Deze bijstand verleent het vermogen tot begripsvorming. Zodoende kan, om te kunnen komen zich de aard van het begrip voor te stellen, de begripshorizon worden verlegd. Dit gehele proces geeft het toepassingsweten, met het oog op creatieve aanwending, richting. Daardoor kan men als mens het vermogen en de bereidheid ontwikkeelen om het standpunt van een ander te aanvaarden. Mn kan zich in het andere inleven.)

Samen met de zesde adjuvat verenigt wijsheid feitelijke universum werkelijkheden met universele werkelijkheden.

Na het behandelen van de bewustzijn-hulp en bijstand gaan we over naar “Het vermogen van de menselijke geest” (klik hier)