Het vermogen van de wilskeuze om “liefdevol” en “dienstbaar” te zijn (het kosmisch-denken)

Hier hernemen wij;

het eigen karakter, het persoonlijk gedrag en de houding van het zelf, gegroeid uit persoonlijke morele- en geest-bewustheid tonen aan onszelf, en dat het wordt waargenomen door onze medemens.

Diegene wie ik ben, in goedheid (in liefde en in dienstbaarheid), datgene wat ik ben in schoonheid (in barmhartigheid) en hoe ik ben in het ware, weet de Alom Tegenwoordige Geest en het Alom Aanwezig Bewustzijn van mijn Schepper.

De keuze en het willen, de medemens onvoorwaardelijk lief te hebben, zich onvoorwaardelijk dienstbaar in te zetten, stelt gevoelens van sympathie, vriendschap, affectie en tederheid worden op de proef.

Door onvoorwaardelijk liefdevol optreden en onpartijdige dienstbaarheid te voltrekken, ontdekken wij in onze actie onze persoonlijke geest-gesteldheid en onze opstelling t.o.v. onze medemens.
De altruïsten doen zich minstens zoveel goed als ze de anderen aandoen, zijn minstens zo dienstbaar t.o.v. zichzelf als t.o.v. de ander.

Liefdevol-zijn en dienstbaar-zijn geven ons een groter perspectief van de ware geest-waarde die wij in ons dragen, van de staat waarin ons “zijn” zich bevindt.

Van zijn naaste houden is dienstbaar zijn om zichzelf en hem plezier te doen, het is ter beschikking staan zonder enige vraag tot compensatie.
Dergelijks manifesteert zich in, het persoonlijke-, het familiale-, het sociale-, het culturele- en het ‘religare’-leven.
Wanneer wij ons beroep uitoefenen, staan wij ten dienste van onze medemens.
Het functioneren van de maatschappij is echter op service gebaseerd, wij gaan naar de anderen toe, wij ontmoeten onze gelijke. De administratie organiseert de publieke orde, het medische korps biedt zorgen aan, de bakker bakt het dagelijks brood, de schoenmaker lapt de schoenen, de kapper knipt de haren, … Gelukkig, want zo niet, moeten wij alles zelf doen, de tijd zou ons ontbreken.
Het is logisch dat aan al dit een prijskaartje hangt, het is een economische werkelijkheid.

Elke ontmoeting is een gelegenheid om een nieuwe ervaring op te doen. Wij zijn, als ziel-mens, persoonlijk verantwoordelijk voor de manier waarop wij de evenementen waarnemen. Wij kunnen een dienst bewijzen via conversatie. Woorden zetten aan tot overpeinzing, het besef wordt beroerd. Dit vergt een volledig begrijpen van de door God voorziene mogelijkheden en vermogens, allen, voor de mens, onmiddellijk beschikbaar.

Liefde wordt geboren uit een grondig begrip van de motieven en gevoelens van je naaste.

De manier van liefdevol-zijn gaat de waarde van het spontane zijn na, het is er de weerspiegeling van.
Ten dienste staan voor de ander komt uit de spontaneïteit en heeft vooral te maken met de geest-gesteldheid van betrokkene.

Mocht onze dienstbaarheid worden geweigerd dan moeten wij ons afvragen

 • hoe kunnen wij weten wat de andere verlangt van de aangeboden dienst
 • de dienstbaarheid, is ze werkelijk dienstig aan de andere, dienstig aan of voor iets
 • de dienst op zich, is hij tot nut van iemand, van iets

Oordelen wij juist op de werkelijke waarde van onze naaste, heeft hij ons op onze exacte waarde geschat.
Hebben wij zekerheid dat de uitgestuurde signalen juist zijn ontcijferd, idem voor de anderen naar ons toe.
Zijn wij klaar om, in de gangbare normen, de diversiteit van ideeën en de verschillende ideologieën te aanvaarden.
Brengen wij voldoende respect op voor de keuzes en de beslissingen van de anderen.

Liefdevol leven betekent, houden van zijn beroep, zijn werk, beide in spontane dienstbaarheid uitoefenen. Spontaneïteit is plezier en genoegdoening in datgene wat we doen. Wij hebben het idee gevormd om dit beroep, dit werk uit te oefenen, wij hebben het voor onszelf uitgemaakt, beoordeeld, gekozen, beslist en wij voeren het nu uit.
Het beroep alsook het ambacht ontwikkelen creativiteit voortvloeiend uit het onophoudelijk stuwend vermogen van de gedachte-ontwikkeling.

Het gewonnen geld uit arbeid (gelijk welke) moet worden beschouwd als een energie die de weerkaatsing zou moeten zijn van creativiteit en van ontwikkelde talenten. De beloning voor inspanning moet voldoende zijn om in het leven te zijn zonder geldzorgen.

Koester liefde voor het reële, een landschap, een kunstwerk, muziek, de vogel die hoog in de wolken geniet van de onmetelijke ruimte …

Liefdevol-zijn en dienstbaar leven is hier de boodschap. De compensatie is goddelijke inspiratie (de geanimeerde, inspirerende stem van de universele creatieve bezieling) en illuminatie (het krijgen van geest-inzicht van persoonlijke aard).

Allernoodzakelijks om in ware liefde en -dienstbaarheid te kunnen leven is:

 • begrip opbrengen voor de ander,
 • de medemens willen begrijpen,
 • voldoende kennis hebben om dingen, situaties, relaties te onderscheiden,
 • weten wat goed, minder goed, slecht is of zou zijn.
 • te willen de God-Natuur in het “persoonlijk zijn”, zo dicht als mogelijk te evenaren.

Hier is de bewustzijn-hulp&bijstand van begrijpen en begrijpend-weten de aangewezen agent ten dienst.

Iets voor iemand voelen is een natuurlijk verschijnsel. Het trekt sterk de aandacht van het zelf.

Wanneer een mens is vervuld van een werkelijk liefdesgevoel voor een ander “zijn” dan organiseert zijn gehele wezen zich in verhouding tot dit gevoel.
Wanneer twee mensen dit liefdesgevoel wederzijds beleven dan herhaalt hun hart onophoudelijk wat zij voelen. De seksuele daad is in dit geval verbonden aan het voldoen van hun verlangen plezier te delen om het enkel met elkaar te ervaren.
Het liefdesgevoel is

 • een levens-nood, wat telt is zichzelf te zijn met iemand anders
 • intiem beschikbaar zijn, wat toelaat het beste te willen voor de ander, zich aan hem of haar toe te wijden, het is belangloze morele gehechtheid

wat ons bestaan voedt, onze werkelijke genezer.

Het is noodzakelijk het onderscheid te maken tussen

 • verliefd worden, een emotie waar de factor buiten onszelf is gelegen
 • verliefd zijn, een gevoel waar de factor binnenin de beproefde persoon zit.

Wij ontmoeten dagelijks andere personen.
Wij herkennen de andere, hij is onze gelijke.
Wij appreciëren de andere, hij is onze naaste.
Wij ontcijferen signalen uitgaande van die andere, deze persoon functioneert aan de basis als wijzelf.

Stappen wij naar de andere toe, zoeken de anderen ons op?
Willen wij onze gelijke leren kennen, wenst hij ons te kennen?
Zijn wij benieuwd te weten wie de andere is, weet hij wie wij zijn?

Tot de maatschappij behoren mannen en vrouwen. Het begrijpen van de functie en het functioneren van de beide seksen is absoluut noodzakelij om het functionele van de onvoorwaardelijke liefde te leven.

Er is geen enkele specifieke reden om iemand lief te hebben, om hem te dienen, of om van iets te houden. Wij hebben lief doordat we liefhebben, wij stellen ons ten dienst, zomaar. Wij houden van iets daar wij het graag zien.

Mochten wij iemand liefhebben doordat we in die persoon juist dingen terugvinden dat wij van onszelf ook liefhebben of wij hebben iemand lief omdat we in die persoon dingen zien die wij zelf te kort komen, betekent dit dat wij steeds van die andere zullen afhankelijk zijn. Spontane dienstbaarheid komt hier in het gedrang.

Man en vrouw vormen een koppel, zij kunnen zich verenigen wat aanleiding kan geven tot de vermenigvuldiging 1 x 1 = 1 (hier een waar bewezen wiskundige stelling)

De man en de vrouw in het koppel, of een koppel met partners van dezelfde sekse, hebben precies dezelfde mogelijkheden dankzij Bewustzijn-bijstand en dezelfde kenmerkende eigenschappen en vermogens voortvloeiend uit Persoonlijkheid.

Slagen als koppel hangt af van de manier waarop de partners hun aanvullende elementen, op het bestaand verschil tussen het vrouwelijke en het mannelijke aspect van de mens, benutten.
Louter seksualiteit moet gezien worden als een geheel van gedragingen relatief aan het seksueel instinct met de zondermeer daaraan verbonden geneugten.

Het instinct is een onbedachte aangeboren neiging eigen aan een dier en soms een impulsieve gedragsstoornis bij de mens.

Hieropvolgend behandelen we “Het vermogen van de wilskeuze om een evaluatie te maken over het “zelf” en zijn daden, en, de persoonlijke geestgroei te onderzoeken” Klik hier.