Het vermogen van de wilskeuze om een evaluatie te maken over het “zelf” en zijn daden, en, de persoonlijke geestgroei te onderzoeken (het bezinnend-denken)

Evalueren is retrospectief visualiseren, terugblikken op wat wij gedaan hebben, het resultaat ervan meten en er waarde aan toekennen. Nagaan of alles kadert in het ideale dat wordt nagestreefd. Wij kunnen zelfs de aanblik van een eens gewezen realiteit met een zekere onthechting van ons afschudden.

Evaluatie over het zelf is een persoonlijk onderzoek van het eigen ontvouwde karakter, de eigen voortgebrachte houding en het eigen ten toon gespreid gedrag. Het is het nagaan van ons persoonlijk optreden, in situaties, bij het oplossen van problemen, in de omgang met de naaste.

De wilskeuze om zijn daden te evalueren, is nagaan of wij in schoonheid, goedheid en in het waarlijke ware hebben gehandeld.

Om persoonlijke geestgroei te onderzoeken, is het van belang na te gaan welke vruchten anderen hebben kunnen plukken uit het aangeboden liefdevol-zijn en het betoonde dienstbaar-zijn.

Door te willen en ervoor te kiezen dat onze menselijke natuur zich meer en meer oriënteert naar een Goddelijke natuur, loodst de Richter naar helderinzicht en stimuleert de hulp van het richting-weten het intuïtieve wat juist wordt verkregen door de stimulans voor persoonlijke innerlijke aanschouwing.

De evaluatie van het zelf, bewerkstelligd door het concreet-, oordeelkundig-, discursief-, kosmisch en het bezinnend-denken, met de hulp en bijstand van richting-weten en intuïtief-weten, zorgt ervoor een antwoord te vinden op de vragen of

  • onze intentie is verwezenlijkt
  • wat wij wilden bereiken is bereikt
  • het resultaat beantwoordt aan onze verwachting
  • onze wilsdaad een weldadig effect heeft op onze naaste
  • wij een beter mens zijn geworden
  • wij, bij onszelf, geest-ontplooiing hebben vastgesteld.

Het evalueren van ons optreden geeft antwoord of wij waarlijk

  • voldoende openheid, geduld, mededogen, inlevings- en inschattingsvermogen en goedheid aan de dag leggen opdat wij werkelijk verdraagzaam zouden worden zodat deze verdraagzaamheid kan uitgroeien tot vriendschp en rijpen tot liefde.

 Enkel mensen kunnen anticiperen op datgene wat ze gaan doen. Zij kunnen de optie op zich nagaan, oordelen over de validiteit en de waarde ervan, op afstandelijke wijze waarnemen welke de beste middelen zijn om het vooringenomen objectief te verwezenlijken.

Hierna worden de “De attributen tot zelfontplooiing” behandeld. Klik daarvoor hier.